Вие сте тук

Начало » Правилници и планове

Правилници

ФайлРазмер
Файл СТРАТЕГИЯ 2020-2024121.51 KB
Microsoft Office document icon ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ 20231.61 MB
Файл ПЛАН – ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ПРЕЗ 2023-2024 ГОДИНА136.01 KB
Файл ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА98.75 KB
Файл ПЛАН ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ В ОУ „М. ГОРКИ”, ГР. ЛЕВСКИ УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА109.2 KB
Microsoft Office document icon ГОДИШЕН ПЛАН НА ОУ “МАКСИМ ГОРКИ” – гр.ЛЕВСКИ за учебната 2023/2024 година241.5 KB
Файл ЕТИЧЕН КОДЕКС 2023132.98 KB
Microsoft Office document icon ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ В ОУ”МАКСИМ ГОРКИ” 2023/2024 г.287.5 KB
Microsoft Office document icon ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ КОМУНИКАЦИОННИ КАНАЛИ В ОУ „МАКСИМ ГОРКИ” 2023135.5 KB
Файл П Л А Н ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ138.62 KB
Microsoft Office document icon ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА КУЛТУРНА И СПОРТНА ДЕЙНОСТ учебна 2023/2024 година136.5 KB
Microsoft Office document icon ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА НАЧАЛНИТЕ УЧИТЕЛИ 2023192.5 KB
Файл ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ 2023103.53 KB
Microsoft Office document icon ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 2023172.5 KB
Microsoft Office document icon ПЛАН НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ171.5 KB
Microsoft Office document icon П Р А В И Л Н И К ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “МАКСИМ ГОРКИ” – ЛЕВСКИ за учебната 2023/2024 година602 KB
Microsoft Office document icon ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „МАКСИМ ГОРКИ“ 2023387 KB
Файл МЕРКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА, АНОНИМЕН ЗЛОНАМЕРЕН СИГНАЛ И ЗАПЛАХА ОТ БОМБЕНА АТАКА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ ЗА УЧЕ121.35 KB
Файл УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО 2023144.1 KB
Microsoft Office document icon УУП 2023664.5 KB
Файл ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ОУ „Максим Горки“ град Левски ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА125.86 KB
Microsoft Office document icon ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ОУ „Максим Горки“ град Левски ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ35 KB
Файл ПРОЦЕДУРА ЖАЛБИ104.35 KB
Файл ПРАВИЛНИК ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ34.36 KB
Файл ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 24.14 KB
Файл ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ ДАННИ13.41 KB
Файл ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ РЕЖИМ91.23 KB
Файл ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ115.25 KB
Файл ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯ НА COVID-19287.88 KB
Файл ПРАВИЛА ЗА РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ17.79 KB
Файл ЗАПОВЕД ЗА СМЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ88.08 KB
Файл ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 2023115.91 KB
Файл Правилник за вътрешния трудов ред120.69 KB